Byggplaner

Aktuella byggplaner på Södermalm


Hur går det till när delar av Södermalm kan komma att förändras?


Det börjar med ett behov och en idé. Staden tar fram ett förslag och i ett samråd får allmänna och enskilda intressen komma till tals. De olika synpunkter som förs fram försöker man sedan förena. Bygget kan börja när en bygglovsansökan är komplett, de blivande grannarna fått säga sitt och bygglovsbeslut är fattat. Hur det går till i detalj kan du läsa på


https://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-samrad_/detaljplanprocessen/


Fult kontorshus vid katolska domkyrkan ersätts av – fult kontorshus.


Det stora kontorshus som är granne med Katolska domkyrkan vid Folkungagatan och Medborgarhuset rivs nu och blir ersatt av ett ännu större bygge. Ett utlovat torg och ett antal nya bostäder skulle förbättra det hela - men blir kanske inte verklighet.


Detaljplanen har med rätta fått hård kritik av bl. a. Stadsmuseet och Skönhetsrådet. Ändå styr som vanligt pengarna stadens pågående förfulning och planen vann laga kraft tidigare i höst. Inte för att det nuvarande komplexet på något sätt är värt att behålla, nog hade man hoppats på en bättre anpassning till domkyrkobyggnaden från 1892. På andra sidan denna ligger förresten Paulis malmgård från 1680-talet, nu nästan helt kringbyggd av nyare fastigheter.

Marken ägs av Vasakronan och Katolska domkyrkoförsamlingen. Vasakronans kontorshus på fem våningar rivs för ett nytt kontorshus om fem till åtta våningar med c:a 800 arbetsplatser och ett par restauranger eller kaféer i bottenvåningen. Ett nytt gångstråk mellan Folkungagatan och Åsögatan är också inplanerat.Detaljplanen förutsätter även att Katolska domkyrkoförsamlingen river det låga s k Ceciliahuset med röda tegelfasader direkt väster om kyrkan. Där är det tänkt att bli en tillbyggnad med bostäder i tre våningar. Blir detta inte av blir det förmodligen inget torg, eller i varje fall ett betydligt mindre.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Foto: Hans Björkman

Illustration: Equator/Vasakronan

Turkiskt bad på Östgötagatan


Det blir ett hamam, turkiskt bad, och bostäder på Östgötagatan 25 efter åratals segslitna förhandlingar. Katarina västra skolas gamla idrottshall, byggd 1881, har förfallit efter branden i juli 2003, men fasaden kommer att räddas. I det nya förslaget bygger man inte högre än nuvarande volym och återskapar det ursprungliga utseendet på huset. Gavlarna restaureras, medan långsidorna delvis rivs. Hamamet kommer att ligga i byggnadens bottenplan.


Planen var att det turkiska badet skulle vara klart i december 2018, men tidplanen har blivit ”ordentligt förskjuten” enligt mäklaren, som hoppas att allt är klart någon gång våren 2019.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Foto: Holger Ellgaard

Foto: Johan Murray

Illustration: SWECO

Nya bostäder där bussgaraget låg


Där SL:s bussdepå, spårvägsmuseet och leksaksmuseet låg i det gamla industrikvarteret Persikan ska Stockholms stad tillsammans med nio bostadsföretag bygga sju nya bostadskvarter med tillsammans cirka 1 240 lägenheter. Rivningen av den f d bussdepån startar under 2018 och beräknas vara klar våren 2019. I boken ”Kring Hammarby sjö” del 4 av Hans Björkman, utgiven på Trafik-Nostalgiska Förlaget, kan du läsa närmare om planerna för området och se bilder av den tilltänkta nya bebyggelsen.


Den ursprungliga tidplanen för byggstarten har skjutits fram på grund av överklaganden. Man räknar nu med

att de första bostadskvarteren börjar byggas 2019 eller 2020.


Klicka på bilderna för att förstora dem.


Parkeringsplats blir bostäder vid Färgarplan


Förslaget vill göra det möjligt att bygga cirka 50 nya bostäder i korsningen Tengdahlsgatan - Barnängsgatan. Här kan det bli tre fristående hus, mellan fyra och nio våningar höga, i ett av dem kan det bli en förskola in mot gården. På platsen finns bl a. en asfalterad parkering med plats för 16 bilar, som kommer att ersättas av garage i källarplanet i de nya husen.


I tidsplanen ingår ett samråd på hösten och granskning i slutet av 2018. Detaljplanen kan komma att antas av stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2019.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Foto: Johan Murray

Bild: Utopia Arkitekter

Bostäder vid Tjurbergsparken


Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Olov Lindgren AB c:a 80 nya hyresrätter vid Tjurbergsparken på f d Katarina realskolas område. Skolan byggdes på 1930 -talet och togs sedan först över av en högstadieskola, därpå av Teaterhögskolan fram till 2008. Sedan dess har en privat gymnasieskola funnits i byggnaden. Skolgården utgörs idag till stor del av parkering och är till största delen hårdgjord. På en del av skolgården står idag också tillfälliga lokaler för kulturskolan. I projektet ingår också ett nytt underjordiskt garage, som kan bidra till att skolgården istället kan utvecklas till en grön yta.


I slutet av 2018 blir det preliminärt samråd om detaljplanen, under andra kvartalet 2019 granskning av detaljplanen, som kan komma att antas i slutet av 2019.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Foto: Johan Murray

Nytt vid Tjärhovsgatan - Renstiernas gata


Kvarteret Sandbacken mindre avgränsas av Tjärhovsgatan, Nytorgsatan och Renstiernas gata med platsbildningen Tjärhovsplan. Karakteristiska byggnader inom kvarteret Sandbacken mindre är Hantverksskolan (numera Vittra) på Glasbruksklippan och Söders Hantverkshus som än i dag inrymmer mekaniska verkstäder men också till övervägande del

kontorslokaler. I samband med tunnelbanans nya sträckning mot Nacka kommer en station att placeras i Stigbergsparken, strax öster om Sandbacken mindre, vilket förändrarf örutsättningarna för kvarteret. Fastighetsägarna Vasakronan och företagarföreningen Brf Söders Hantverkshus har samtidigt inlett ett samarbete för att genom en ändring av detaljplanen kunna tillföra en större andel bostäder i kvarteret. Enligt förslaget ryms 132 nya lägenheter i kvarteret. Tjärhovsgatan  mvandlas till en så kallad shared spacegata, med biltrafik på de gåendes villkor. Kvarterets parkeringsgård är i dag asfalterad och alla yttertak är av plåt. En ny grön gård kommer att förbättra dagvattensituationen. Man planerar en nybyggnad på den nuvarande parkeringsplatsen utmed Tjärhovsgatan, påbyggnad av Söders Hantverkshus samt successiv ombyggnad till lägenheter av befintliga kontors- och industrilokaler. På så vis kan Sandbacken mindre bli ett ännu mer blandat och livfullt innerstadskvarter. Samrådsförslaget har utarbetats i en arkitektgrupp bestående av Arkitekter Svanström Scherrer, Reflex Arkitekter och Alessandro Ripellino Arkitekter, på uppdrag av fastighetsägarna Vasakronan och Brf Söders

Hantverkshus.


Detaljplanen antogs i slutet av 2016, men sedan dess verkar inte så mycket ha hänt.

Nybygge öster om Nytorget


I kvarteret Bondesonen, i hörnet av Renstiernas gata och Skånegatan, vill staden tillsammans med HSB Bostad AB bygga c:a 40 nya bostadsrätter. Platsen för de nya bostäderna är idag ett bergsparti, delvis bebyggt med en förskola. Det övriga kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt och flera av de befintliga byggnaderna är högt klassade enligt Stadsmuseet. Man måste alltså ställa stora krav på att den nya bebyggelsen anpassas.


Granskning av detaljplanen sker preliminärt under våren 2019, planen kan antas under hösten 2019 och bygget skulle då kunna påbörjas våren 2020.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Bild: Vera Arkitekter

Bild: Belatchew arkitekter

Nybygge söder om Nytorget


I Malongenparken vid Renstiernasgatan planerar Stockholms stad tillsammans med byggnadsfirman Erik Wallin AB ett hus med c:a 20 nya hyresrätter. Kraftiga protester har mött förslaget.


Samrådet om detaljplanen avslutades den 27 mars 2018. Nu sammanställs de synpunkter som kom in och eventuellt blir det sedan justeringar i planen. Därefter skickas den, med eventuella omarbetningar, ut på granskning, preliminärt under hösten 2019. Sedan kan den antas under sista kvartalet 2019 och byggstart tidigast ske 2020.


Klicka på bilderna för att förstora dem.


Foto: Hans Björkman

Bild: White Arkitekter

Ombyggnad vid Vintertullstorget


Ett kontorshus från 1991 vid Vintertullstorget är föreslaget att med påbyggnad av två våningar bli bostadshus. Huset byggdes för bilförsäljning med tillhörande kontorsfunktioner, men nu har man istället tänkt få in 105-110 bostäder. Stommen vill man ha kvar, men byta ut fasaden. Bottenvåningen är planerad att få lokaler med ”mer öppen karaktär” än nu. Stadsmuseum tycker att byggnaden har kulturhistoriska värden med sin tidstypiska utformning.


Planen vann laga kraft hösten 2017 och fastighetsägaren har sedan fem år på sig att genomföra den.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Vid Högalidsparken södra del


En plan att bygga en ny tunnelbanebyggnad och bostäder (c:a 30 lägenheter) längs med Hornsbruksgatans norra sida kom till redan 2010. I planen ingår att Högalidsparken blir förlängd ut över bostäderna, vilket skapar en större andel parkyta än i dagsläget. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden är inritad en lokal för publik verksamhet, exempelvis handelsträdgård och café. Tunnelbanebyggnaden ska innehålla en hiss för att öka tillgängligheten till Högalidsparken från Hornsbruksgatan. I planen ingår också lokaler för bland annat fler butiker och restauranger mot gatan.


Efter programsamråd fattade stadsbyggnadsnämnden beslut i november 2013 om att gå vidare med planen, men bostäderna får inte sträcka sig över parknivå. Nämnden föreslog istället att bostäderna ska kunna sträcka sig längs en längre del av Hornsbruksgatans bergsskärning.


Tre radhus i etage är vidare tänkta att placeras längs med Hornsbruksgatan, i Högalidsparkens bergsskärning och slänt. De ligger under parken, vars yta blir förlängd som ett lock ut över bostadshusens tak. Husen får egna entréer direkt ut mot förgårdsmark. Den ska bli belagd med marktegel eller marksten och få klätterväxter planterade, som på sikt kan möta parkens plantering ovanpå. Fasaderna är uppbrutna med burspråk, uteplatser, atriumgårdar och förskjutna fasadliv för att skapa ett varierat uttryck. På flera ställen får parken utsiktspunkter ovanpå utstickande fasaddelar.


Även under HSB:s gård i parkens sydvästra hörn är fyra hus planerade. Gatan får en tydligare karaktär av stadsrum med bebyggelse längs båda sidor. Hur det nu går med detta är oklart – något verkar ha hänt, eftersom den slutliga planen inte ens kommit på utställning för godkännande sedan sommaren 2016.

 

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Foto 2011: Hans Björkman

Bild: Utopia arkitekter, Lovely landskap/LOLA, Tham & Videgård arkitekter

Öster om Högalidsparken


Kvarteret Plankan har varit en följetong i många år. Det är 17000 kvm stort och ligger nära Högalidsparken. Det är avgränsat av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan. Marken ägs av Stockholms stad och hyrs ut med tomträtt till Svenska Bostäder. Här vill man på den stora gården bygga ett cirkelrunt hus, som skulle ta bort mycket av grönskan och skymma utsikten för flertalet boende.


I planerna ingår också påbyggnad av kvarterets hus och att Kristinehovsgatan ska byggas om till en sammanhängande grön esplanad på sträckan mellan Hornsgatan och Lundagatan. Bl.a. föreslår man plantering av nya och eventuellt en kortare flytt av äldre träd.


Detaljplanen godkändes i januari 2014. Byggstarten skulle sedan ha varit 2017, men hittills har inget gjorts i kvarteret.

 

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Foto: Hans Björkman

Teckning: Svenska Bostäder

Nya bostäder i norra Högalid


Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus har skissat på ett förslag att bygga cirka 300 nya bostäder vid Högalidsgatan - Heleneborgsgatan. I projektet ingår såväl hyres- och bostadsrätter som senior- och vårdbostäder.

Anledningen till att man vill renovera och bygga nytt i kvarteret är främst att Enkehuset från 1965 med sina 72 lägenheter inte längre uppfyller kraven för den vård man vill bedriva i framtiden och att det finns plats på tomten.


Man vill bygga 60 vård- och omsorgsboenden med 24 timmars vård och ca 20 seniorlägenheter i spetsen av kvarteret. Det blir troligen en lång beslutsprocess, som kan ta många år. Mot Varvsgatan blir det ca 110 nya bostäder och Borgarhemmet från 1908 kommer att renoveras och innehålla seniorbostäder.


Tidsplanen är f.n. att sker samråd under första kvartalet 2019, granskning under fjärde kvartalet 2019 och antagande av detaljplan i stadsbyggnadsnämnden andra kvartalet 2020.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Foton: Hans Björkman

Pågående byggen på Södermalm

Omdaning av Ersta sjukhusområde


För Ersta sjukhusområde vid Folkunga-, Ersta- och Lilla Erstagatorna har länge funnits planer för en omfattande utbyggnad. Men nu har bygget kommit igång. Ersta diakoni ska bygga ett större sjukhus, med fler operationssalar, lokaler anpassade för modern sjukvård och 50 % större kapacitet.


För att få plats med det nya sjukhuset har två av husen vid Folkungagatan/ Lilla Erstagatan rivits. Det gamla sjuksköterskehemmet fick bli kvar.


Däremot har den tidigare sjukhusparken med lindar, lönnar och andra träd och buskar försvunnit och utrymmet kommer att byggas igen nästan helt, vilket gör platsen mycket mörkare. Den var tänkt att ersättas av Stigbergsparken, där det samtidigt finns planer för bygget av T-banestation Sofia, vilket kommer att ta en bra bit av parken i anspråk – hur går det ihop? Bygget är tänkt att ta tre och ett halvt år och bli färdigt för de första patienterna 2023. Kostnaden beräknas till 2,2 miljarder.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Bild: Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter

Foto: Hans Björkman

Rosenlundsparken


Arbetet pågår för fullt med att bygga ett nytt stadskvarter i den nordvästra delen av Rosenlundsparken. Det blir också ett nytt torg söder om en ny lokalgata, Bjälbogatan.


Stockholmshem uppför två hus med 9-10 våningar, ”Kvartershuset” med 97 och ”Parkhuset” med 32 lägenheter. Husen är en del av ett kvarter med en innergård som ger plats åt lek, odling och gemensamhet och länkas samman med Rosenlundsparken. För kvarteret planerar man också lokaler för restaurang, café och frisör, i källarplan byggs även ett garage med ett 20-tal bilplatser.


På uppdrag av JM har ÅWL ritat två hus med sammanlagt 90 lägenheter som kallas Rosenlundshöjden. En förkastningsbrant löper tvärs genom området och när husen står klara kommer de att följa branten och trappa sig ned mot den lägre nivån. Vid trappningarna finns takterrasser som hör till de översta lägenheterna. Tegel är ett genomgående material i hela kvarteret.


2018 - 2019 ska husen vara klara för inflyttning och övriga Rosenlundsparken kommer också att rustas upp 2019.

 

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Bild: Stockholmshem

Bild: ÅWL Arkitekter

Ringvägen vid Maria Skola


F.d. Tobaksmonopolets kvarter har redan förändrats med nybygge mot Rosenlundsgatan men mycket återstår. Från början ville man t.o.m. riva det gamla huvudkontoret och bygga ytterligare 90 - 110 lägenheter inom området.


I fastighetens spets mot Ringvägen bygger man nu en byggnad med 16 - 17 våningar. Efter samråd har det blivit förändringar i planerna och nu är förslaget att huvudkontoret ska bevaras. Det höga huset utformas  som en fristående slank byggnad. Mot Maria Skolgata föreslår man en friliggande lägre byggnad i fem våningar, varav den översta är indragen. På grund av förändringarna har antalet planerade bostäder nu minskat till 80 - 95.

 

Detaljplanen godkändes i februari 2017

 

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Foto: Hans Björkman

Bild:Brunnberg & Forshed Arkitektkontor