Byggplaner

Aktuella byggplaner på Södermalm


Senast uppdaterad 2024-01-18, dock ej färdig än.


Hur går det till när delar av Södermalm kan komma att förändras?


Det börjar med ett behov och en idé. Staden tar fram ett förslag och i ett samråd får allmänna och enskilda intressen komma till tals. De olika synpunkter som förs fram försöker man sedan förena. Bygget kan börja när en bygglovsansökan är komplett, de blivande grannarna fått säga sitt och bygglovsbeslut är fattat. Hur det går till i detalj kan du läsa på


https://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-samrad_/detaljplanprocessen/


Nytt Nobel Center invid Slussen


Staden har 2022 tecknat ett markanvisningsavtal med Stiftelsen Nobel Center. Det gäller tomten där den tillfälliga Värmdöbussterminalen ligger och ovanpå Stadsgårdsleden. 


Avtalet avser en byggnad med en bred publik verksamhet i Alfred Nobels anda. Verksamheten kombinerar aktiviteter från Nobelprisets olika kunskapsområden - naturvetenskap, litteratur och fred. Här planeras utställningar, skolprogram, vetenskapliga, transdisciplinära och fredsorienterade aktiviteter, dialoger och möten, samt butik, restaurang och café. Året om ordnas skolverksamheter med fokus på framtidens lärande. Det finns dock inga planer på att flytta prisutdelningen från Konserthuset eller Nobelfesten från Stockholms stadshus.


Projektet finansieras i huvudsak av donationer. Som arkitekt har man valt David Chipperfield, samma person som ritade det omdiskuterade huset på Blasieholmen som stoppades 2018, men enligt Nobelstiftelsens vd Vidar Helgesen kommer detta bygge att bli en mer öppen och inkluderande byggnad. 


Byggstart för Nobel Center är planerad till 2026, om Stadsgårdsleden är klar då. Invigning kan komma att ske 2029.


Mälarterrassen vid Södermalmstorg


Staden har 2018 tecknat ett markanvisningsavtal med Atrium Ljungberg AB om Mälarterrassen. Avsikten är att göra Södermalmstorg till en attraktiv och levande mötesplats, och Atrium Ljungberg planerar att bygga terrasserade restauranger med uteserveringar mot vattnet och Gamla stan.


Här kommer det finnas flera olika matkoncept av hög kvalitet. Under mark, integrerat med kollektivtrafikens entré, öppnar cirka 50 lokaler för butiker, restauranger och service som gym och skönhet. 


Mälarterrassen består av två huskroppar i anslutning till Södermalmstorg med kopplingar till underliggande lokaler, vidare ner mot kajen. Mellan de två husen löper en trappa som ansluter till vattentorget och knyter ihop Södermalm med Gamla stan. Fasaden ska påminna om bergssidor.


Bygget kan inte påbörjas förrän överdäckningen av Stadsgårdsleden är klar och för den pågår upphandlingen. Överdäckningen är planerad att påbörjas hösten 2024.


Illustration: DBOX/Foster + Partners

Högbergsgatan nära Södra Station


I hörnet Timmermansgatan/Högbergsgatan ligger fastigheten Bergsgruvan större 9. Det finns en godkänd plan för bygge av ett nytt flerbostadshus där med lokaler i bottenvåningen mellan Högbergsgatan 70 och 72 (det vita på bilden) samt tillbygge av lägenheter på vinden på Högbergsgatan 70.


Något datum för byggstart är inte känt.

Illustration: Halvorsen Coast

Bergsgruvans park vid Södra Station


Staden planerar att uppföra ett flerbostadshus i 14 våningar med ca 80 hyresrätter, cykelgarage för pendlare och verksamheter i bottenvåningen. Planområdet är cirka 1500 kvadratmeter stort och beläget intill stationens västra ingång.


Planen antas preliminärt under 4:e kvartalet 2024.

Illustration: Brunnberg och Forshed.

Nya bostäder där bussgaraget låg. Pågår, klart 2025


Där SL:s bussdepå, spårvägsmuseet och leksaksmuseet låg i det gamla industrikvarteret Persikan ska Stockholms stad tillsammans med nio bostadsföretag bygga sju nya bostadskvarter med tillsammans cirka 1 240 lägenheter. Rivningen av den f d bussdepån startar under 2018 och beräknas vara klar våren 2019. I boken ”Kring Hammarby sjö” del 4 av Hans Björkman, utgiven på Trafik-Nostalgiska Förlaget, kan du läsa närmare om planerna för området och se bilder av den tilltänkta nya bebyggelsen.

Foto: Johan Murray

Illustration: SWECO

Parkeringsplats blir bostäder vid Färgarplan. Samråd pågår.


Förslaget vill göra det möjligt att bygga cirka 50 nya bostäder i korsningen Tengdahlsgatan - Barnängsgatan. Här kan det bli tre fristående hus, mellan fyra och nio våningar höga, i ett av dem kan det bli en förskola in mot gården. På platsen finns bl a. en asfalterad parkering med plats för 16 bilar, som kommer att ersättas av garage i källarplanet i de nya husen.


I tidsplanen ingår ett samråd på hösten 2023. Detaljplanen kan komma att antas av stadsbyggnadsnämnden ett år senare.


Foto: Johan Murray

Bild: Utopia Arkitekter

Vård- och omsorgsboende vid Danvikstull. Samråd pågår.


Byggföretaget Einar Mattsson köpte den blåklassade Hovings Malmgård nära Danvikstull år 2000 men lät inte grundförstärka den sjunkande byggnaden förrän år 2020. Företaget vill bygga ett vård- och omsorgsboende kring malmgården och har erhållit en markanvisning för det 2022.  Hösten 2023 ska samråd ske, och detaljplanen väntas antas 2024 om företaget får som det vill. För mer info, se https://raddahovingsmalmgard.se/


Einar Mattssons förslag till vårdboende

Sofiahusen vid Tjärhovsgatan - Renstiernas gata.  Bygge pågår


Kvarteret Sandbacken mindre avgränsas av Tjärhovsgatan, Nytorgsatan och Renstiernas gata med platsbildningen Tjärhovsplan. Karakteristiska byggnader inom kvarteret Sandbacken mindre är Hantverksskolan (numera Vittra) på Glasbruksklippan och Söders Hantverkshus som än i dag inrymmer mekaniska verkstäder men också till övervägande del

kontorslokaler. I samband med tunnelbanans nya sträckning mot Nacka kommer en station att placeras i Stigbergsparken, strax öster om Sandbacken mindre, vilket förändrar förutsättningarna för kvarteret. Fastighetsägarna Vasakronan och företagarföreningen Brf Söders Hantverkshus har samtidigt inlett ett samarbete för att genom en ändring av detaljplanen kunna tillföra en större andel bostäder i kvarteret. Enligt förslaget ryms 132 nya lägenheter i kvarteret. Tjärhovsgatan  mvandlas till en så kallad shared spacegata, med biltrafik på de gåendes villkor. Kvarterets parkeringsgård är i dag asfalterad och alla yttertak är av plåt. En ny grön gård kommer att förbättra dagvattensituationen. Man planerar en nybyggnad på den nuvarande parkeringsplatsen utmed Tjärhovsgatan, påbyggnad av Söders Hantverkshus samt successiv ombyggnad till lägenheter av befintliga kontors- och industrilokaler. På så vis kan Sandbacken mindre bli ett ännu mer blandat och livfullt innerstadskvarter. Samrådsförslaget har utarbetats i en arkitektgrupp bestående av Arkitekter Svanström Scherrer, Reflex Arkitekter och Alessandro Ripellino Arkitekter, på uppdrag av fastighetsägarna Vasakronan och Brf Söders

Hantverkshus.

Illustration: A Ripellino arkitekter

Nybygge söder om Nytorget. Påbörjat


I Malongenparken vid Renstiernasgatan planerar Stockholms stad tillsammans med byggnadsfirman Erik Wallin AB ett hus med 23 nya hyresrätter. Kraftiga protester har mött förslaget, men det har inte hjälpt.


Den del av Malongenparken som inte bebyggs är tänkt att rustas upp och bli ett nytt torg med nya sittmöbler, nya aktiviteter och plats för uteservering. Den första september 2023 inleds förberedande markarbeten inför bostadsbygget. Det innebär att hundrastgården i området då stänger permanent. Ny placering av denna är fortfarande under utredning.

Bild: Belatchew arkitekter

Nya hus och lokaler vid Münchenbryggeriet


I och runt Münchenbryggeriet planerar man för att området ska få förutsättningar för mer liv och rörelse. Samtidigt ska kopplingen till Söder Mälarstrand förstärkas.


Stadsbyggnadskontoret uppskattar att planen kan göra det möjligt att bygga cirka 150 nya bostäder, varav hälften hyresrätter.

Bostäderna fördelas på flera olika huskroppar med centrumlokaler i bottenvåningarna. All parkering föreslås lösas i ett gemensamt underjordiskt garage som nås via befintlig infart från Söder Mälarstrand.


Under planarbetet önskar fastighetsägaren även studera ändrad användning till bostäder i Münchenbryggeriets västra del, för att utreda lämpligheten med bostäder där. 


Februari-mars 2024 Samråd

Februari-mars 2025 Granskning

Juni 2025 Godkännande i stadsbyggnadsnämnden 

September 2025 Antagande i kommunfullmäktige 

Satellitfoto fr Google Maps,
nya huskroppar i rött

Foto 2023: Hans Björkman

Vid Högalidsparken södra del. Godkänt men ej startat.


En plan att bygga en ny tunnelbanebyggnad och bostäder (c:a 30 lägenheter) längs med Hornsbruksgatans norra sida kom till redan 2010. I planen ingår att Högalidsparken blir förlängd ut över bostäderna, vilket skapar en större andel parkyta än i dagsläget. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden är inritad en lokal för publik verksamhet, exempelvis handelsträdgård och café. Tunnelbanebyggnaden ska innehålla en hiss för att öka tillgängligheten till Högalidsparken från Hornsbruksgatan. I planen ingår också lokaler för bland annat fler butiker och restauranger mot gatan.


Efter programsamråd fattade stadsbyggnadsnämnden beslut i november 2013 om att gå vidare med planen, men bostäderna får inte sträcka sig över parknivå. Nämnden föreslog istället att bostäderna ska kunna sträcka sig längs en längre del av Hornsbruksgatans bergsskärning.


Tre radhus i etage är vidare tänkta att placeras längs med Hornsbruksgatan, i Högalidsparkens bergsskärning och slänt. De ligger under parken, vars yta blir förlängd som ett lock ut över bostadshusens tak. Husen får egna entréer direkt ut mot förgårdsmark. Den ska bli belagd med marktegel eller marksten och få klätterväxter planterade, som på sikt kan möta parkens plantering ovanpå. Fasaderna är uppbrutna med burspråk, uteplatser, atriumgårdar och förskjutna fasadliv för att skapa ett varierat uttryck. På flera ställen får parken utsiktspunkter ovanpå utstickande fasaddelar.


Även under HSB:s gård i parkens sydvästra hörn är fyra hus planerade. Gatan får en tydligare karaktär av stadsrum med bebyggelse längs båda sidor. 


Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021.

 

Foto 2011: Hans Björkman

Bild: Utopia arkitekter, Lovely landskap/LOLA, Tham & Videgård arkitekter

Öster om Högalidsparken. Snart klart


Kvarteret Plankan har varit en följetong i många år. Det är 17000 kvm stort och ligger nära Högalidsparken. Det är avgränsat av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan. Marken ägs av Stockholms stad och hyrs ut med tomträtt till Svenska Bostäder. Här vill man på den stora gården bygga ett cirkelrunt hus, som skulle ta bort mycket av grönskan och skymma utsikten för flertalet boende.


I planerna ingår också påbyggnad av kvarterets hus och att Kristinehovsgatan ska byggas om till en sammanhängande grön esplanad på sträckan mellan Hornsgatan och Lundagatan. Bl.a. föreslår man plantering av nya och eventuellt en kortare flytt av äldre träd.


Detaljplanen godkändes i januari 2014. 

 

Foto före: Hans Björkman

Foto 2023: Hans Björkman

Nya bostäder i norra Högalid. Godkänt men ej startat


Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus har skissat på ett förslag att bygga cirka 300 nya bostäder vid Högalidsgatan - Heleneborgsgatan. I projektet ingår såväl hyres- och bostadsrätter som senior- och vårdbostäder.

Anledningen till att man vill renovera och bygga nytt i kvarteret är främst att Enkehuset från 1965 med sina 72 lägenheter inte längre uppfyller kraven för den vård man vill bedriva i framtiden och att det finns plats på tomten.


Man vill bygga 60 vård- och omsorgsboenden med 24 timmars vård och ca 20 seniorlägenheter i spetsen av kvarteret. Det blir troligen en lång beslutsprocess, som kan ta många år. Mot Varvsgatan blir det ca 110 nya bostäder och Borgarhemmet från 1908 kommer att renoveras och innehålla seniorbostäder.


Byggstart under 2025